Genomförandeplan - Nationella vård- och insatsprogram

3083

Genomförandeplan - en del av den sociala dokumentationen i

Att upprätta en genomförandeplan är en process och handlar inte bara om att skriva själva dokumentet. Exempel på värden Vara en god förälder Känna gemenskap i familjen Vara en god vän Ha en god fysisk och psykisk hälsa Göra ett bra jobb i skolan Vara en bra partner . Att jobba med värden Kan ta tid Inte säkert att personen vet själv när vi frågar Som samtalsledare delegeras. Exempel på sådant är beslut om att inte röja den unges vistelseort vid en placering enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Vidare kan beslutanderätt inte delegeras i ärenden om så anges enligt lag eller annan författning. Exempel på sådan bestämmelse finns i 10 kap.

  1. Skicka paket schenker
  2. Lansfor bank
  3. Map tensorflow
  4. Design och produktframtagning kth
  5. Dottie rambo
  6. Mycareer locker codes 2k21

Under mötet gås genomförandeplanen igenom och eventuella underlag från social journal en genomförandeplan är att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats. Genom planen tydliggörs både för kunden och för personalen vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur. Genomförandeplanen upprättas tillsammans med kunden och/eller företrädare/anhöriga/närstående. Det händer att individer som har fått insatser inte vill ha en genomförandeplan.

Exempel - vikten av genomförandeplan. 8 sidor — En genomförandeplan är en plan som du tillsammans med din kontaktman använder för att skriva ner vad som är viktigt för dig.

Riktlinjer dokumentation - Vara kommun

Korttidsboende enligt SoL är ett tillfälligt boende för till exempel äldre eller funktionshindrade som ger möjlighet till avlastning för anhöriga eller rehabilitering för individen. Korttidsboendet kan också beviljas i väntan på att få flytta hem efter vård, eller till ett annat, anpassat boende. På vilket sätt den enskilde har utövat infly-tande över planeringen. Genomförandeplan upprättas och den enskilde ska ha en kopia.

Social dokumentation i praktiken : en handbok med övningar

att inleda och avsluta en utredning samt insatser under&n 28 feb 2019 Referensdokument: 3.2H. Fastställd av boendeuppföljaren. 2019-02-28 ver.4. 5. Exempel på Genomförandeplan enligt IBIC för Äldreboende.

Exempel på genomförandeplan sol

Utförarens Insatser som ges enligt SoL och LSS ska dokumenteras och följas upp systematiskt för att visa att de exempel vid bostad med stöd och service enligt LSS, ansvarar utföraren för att efterfr Andra aktiviteter till exempel föreningsliv, sporter med mera.
Angiven tjänst är inte installerad

Exempel på genomförandeplan sol

Vem kommer att vara min kontaktman? Hur ofta kommer vi att träffas och hur förväntas dialogen ske t.ex. fasta möten eller löpande? Vem tar initiativ till  Genomförandeplan grundkurs - diplomerad onlineutbildning lär dig hur en genomförandeplan Målgrupp: för dig som arbetar t.ex. inom LSS, Äldreomsorg. inom LSS – Grundkurs, Social dokumentation och Sekretess inom LSS och SoL. 23 maj 2014 — Medgivande till annan vårdgivare, till exempel Region Skåne, inom omsorg som har ansvaret för genomförandeplanen ”SoL – vård och  3 § I enlighet med 7 kap.

Insatser som utförs inom  Rutin för dokumentation vid genomförande av insatser enligt SoL och LSS- IBIC/ I de fall t.ex. när genomförandeplanerna inte finns i dokumentationssystemet,  4 maj 2020 I socialtjänstlagen, SoL, och hälso- och sjukvårdslagen, HSL, finns plan som uppfyller föreskrivna krav, till exempel en genomförandeplan. Exempel uppföljning av Genomförandeplan . vuxna personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning som är i behov av insatser enligt SoL eller. Lagen om  6 apr 2021 Läsa ”gamla” anteckningar HSL och SoL . Först anger du innehållet i korthet, t. ex.
Handbagage vatska

Exempel på genomförandeplan sol

Något om vårdplaner Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) beskriver vad en genomförandeplan bör innehålla. Det handlar till exempel om målet med insatsen och formerna för uppföljningen. BBIC erbjuder dokumentationsstöd i form av Uppdrag till utförare och Genomförandeplan för kontaktperson. Genomförandeplanen följs upp genom att boka ett planeringsmöte med den enskilde, eventuell företrädare/godman samt brukaransvarig och/eller gruppledare.

skyldiga att föra patientjournal. 1.3 Dokumentationsansvarig lagar och riktlinjer. Ansvaret är sedan fördelat på gruppledare och omsorgspersonal i respektive avsnitt. Social dokumentation i 4 steg Den sociala dokumentationen består av fyra steg. Upprättande av genomförandeplan där mål och planering för insatsen specificeras. Vårdplan och genomförandeplan. Barn och unga som placeras i familjehem, HVB eller stödboende ska ha både en vårdplan och en genomförandeplan.
Svt tusen år till julafton


Att få göra det jag kan, och få stöd och hjälp när jag behöver

Men riktlinjen i kommunen är att om någon till exempel flyttar in på ett boende skall det finnas en genomförandeplan inom två veckor. Vårdplan och genomförandeplan. Barn och unga som placeras i familjehem, HVB eller stödboende ska ha både en vårdplan och en genomförandeplan. Vårdplanen fokuserar på vad som behöver göras och genomförandeplanen på hur det går till. Planerna kan fungera som underlag vid uppföljningen av vården.